Kancelaria prawa pracy jest miejscem, w którym zarówno pracownik, jak i pracodawca może liczyć na pomoc prawną związaną z przestrzeganiem przepisów zawartych w Kodeksie pracy. W poniższym artykule skupimy się tym razem na zakresie obsługi, jaki prawnicy tej specjalizacji mogą zaoferować przedsiębiorcom, którzy potrzebują wsparcia przy opracowywaniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy.

Co to są wewnątrzzakładowe akty prawa pracy?

Wewnątrzzakładowe akty prawa pracy można określić mianem wewnętrznych źródeł prawa pracy, czyli zbiorem zasad regulujących relacje zarówno pomiędzy pracownikami a pracodawcą, jak i bezpośrednio między personelem (na przykład pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na różnych szczeblach i zależnych od siebie na podstawie służbowej hierarchii).

Tego rodzaju dokumentacja musi oczywiście pozostawać zgodna z obowiązującymi przepisami zawartymi w Kodeksie pracy. Z tego względu nad poprawnością sporządzanych aktów wewnątrzzakładowych czuwać powinna kancelaria prawa pracy, na przykład radcy prawnego świadczącego obsługę prawną w takim zakresie.

Rodzaje wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy

Wśród wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy można wymienić kilka różnych rodzajów dokumentów. Poniżej znajdziesz najistotniejsze z nich, wraz z krótką charakterystyką.

  1. Układy zbiorowe pracy – tego typu dokumenty stanowią formę dobrowolnego porozumienia pomiędzy pracownikami reprezentującymi związek zawodowy a pracodawcą. Może ono dotyczyć relacji względem pracowników danego zakładu (wówczas jest to układ zakładowy) lub też ogólnie pracowników określonego sektora (w takim przypadku mówi się o układzie ponadzakładowym). W układzie zbiorowym pracy zawarte zostają kwestie dotyczące, na przykład, uprawnień do urlopu, szczegółowego rozliczania czasu pracy (chociażby w danej branży) oraz inne, związane z organizacją pracy. Istotą każdego układu zbiorowego jest fakt, że jego założenia nie mogą stanowić rozwiązania mniej korzystnego dla pracowników niż te, które zawarto w Kodeksie pracy.
  2. Regulamin wynagradzania – czyli taki wewnątrzzakładowy akt prawa pracy, którego celem jest regulowanie warunków wynagradzania osób zatrudnionych przez danego pracodawcę. Obok warunków podstawowego wynagrodzenia, w takim dokumencie zawierane są także informacje odnoszące się do wysokości oraz zasad przyznawania nagród, premii. Tego rodzaju regulamin obowiązkowo sporządzić i wprowadzić musi pracodawca, który nie stosuje układu zbiorowego, a zatrudnia przynajmniej 50 pracowników.
  3. Regulamin pracy – akt wewnątrzzakładowy, w którym przedstawia się zasady organizacji danego podmiotu, określa się także prawa i obowiązki pracowników, jak i pracodawców. O tym, czy dany pracodawca zobowiązany jest do opracowania i wprowadzenia regulaminu pracy, decyduje struktura jego firmy – obowiązkowo ten akt powinien zostać ogłoszony w przedsiębiorstwie zatrudniającym powyżej 50 osób, które nie jest przy tym objęte układem zbiorowym.
  4. Statuty – tego rodzaju akty obowiązują w konkretnym podmiocie, który je sporządził i ogłosił. W takich dokumentach najczęściej wyszczególnione zostają podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, a do tego dotyczące określonej grupy zatrudnionych. Ze względu na swoją specyfikę, statuty najczęściej spotykane są w takich zakładach, jak spółdzielnie, ale też szkoły każdego stopnia.

Prawnik czy też kancelaria prawa pracy zapewniają pracodawcom obsługę związaną, między innymi, ze sporządzaniem powyższych źródeł prawa pracy. Korzystanie z usług specjalisty z zakresu prawa pracy stanowi wówczas gwarancję opracowania aktów wewnątrzzakładowych w sposób poprawny i zgodny z Kodeksem pracy. Do kancelarii prawa pracy warto zwrócić się również w przypadku, gdy takie dokumenty zostały już wdrożone, jednak istnieje konieczność ich zaopiniowania i, ewentualnie, poprawienia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj