Pomiary ochrony przeciwporażeniowej wchodzą w zakres pomiarów ochronnych wymaganych ustawą Prawo budowlane oraz zawartych w niej rozporządzeń i przywołanych aktów prawnych (norm), w tym PN-EN i PN-IEC 60364. Bardziej szczegółowe informacje i wykaz aktualnym norm z tego zakresu można odnaleźć na stronie wasztan.pl

Dlaczego pomiary ochrony przeciwporażeniowej są tak ważne i jakie skutki może nieść ich zaniechanie?

Pomiary ochrony przeciwporażeniowej służą do oceny czy w przypadku uszkodzenia instalacji, bądź urządzeń elektrycznych pojawienie się niebezpiecznego napięcia na częściach dostępnych dla ludzi lub zwierząt spowoduje odpowiednio szybkie wyłączenie zasilania i zadziałanie zabezpieczeń. Najogólniej pomiary te mają potwierdzić czy instalacja jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt.

Wydawać się może, że jeśli instalacja działa sprawnie, to nie ma powodów do obaw. To nie oznacza jednak, że nie ma zagrożenia dla otoczenia. Należy mieć świadomość, że instalacje bez sprawnej ochrony przeciwporażeniowej mogą spełniać swoje funkcje, ale być niebezpieczne, np. pralka bez uziemienia będzie pracować, ale w przypadku przebicia może dojść do porażenia jej użytkownika. Pomiary ochrony przeciwporażeniowej są związane z instalacjami będącymi w eksploatacji, a zatem z założenia sprawnymi, co często w praktyce nie jest prawdą.

Powody braku ochrony bywają różne – czasem są to błędy na etapie wykonawstwa: np. niedokręcenie przewodu ochronnego, dobrane nieodpowiednie zabezpieczenia do przekroju przewodów, pogorszenie warunków zasilania (np. zużycie rozdzielnic/stacji transformatorowych) lub też związane z normalnym zużyciem, np. wyłamaniem/obluzowaniem styku ochronnego gniazda, korozją styków itp. Bez specjalistycznych pomiarów nie jest możliwe stwierdzenie czy instalacja jest bezpieczna dla użytkowników i otoczenia. Pomiarom podlegają nowe instalacje przed oddaniem do użytkowania oraz instalacje będące w eksploatacji.

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej winno się realizować dla urządzeń i instalacji z metalową obudową lub posiadających zacisk PE oraz gniazd wtyczkowych i opraw oświetleniowych bez względu na wysokość zawieszenia/montażu. Niedopilnowanie tej kwestii powoduje realne ryzyko porażeniowe.

Co składa się na pomiary ochrony przeciwporażeniowej?

Pomiary ochrony przeciwporażeniowej są związane z pomiarami impedancji, bądź rezystancji pętli zwarcia.

Wykonuje się także sprawdzenia wyłączników różnicowoprądowych, uziemień i połączeń wyrównawczych.

Przy przeglądach pięcioletnich w ramach pomiarów ochronnych mierzy się również:

  • rezystancje izolacji kabli i przewodów,
  • rezystancję uziemień,
  • instalacje odgromowe.

Nieodłącznym procesem pomiarów elektrycznych jest kontrola organoleptyczna instalacji wg normy PN-EN 60364, a zatem jej przegląd.

Kto może wykonywać pomiary ochrony przeciwporażeniowej?

Do przeprowadzania pomiarów elektrycznych niezbędne są odpowiednie kwalifikacje (potoczna nazwa uprawnienia). Osoba, która będzie się tym zajmować musi mieć kwalifikacje do pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym, np. do instalacji niskiego napięcia (zwykłe instalacje domowe) o napięciu do 1kV. Podejmowanie takich prac przez kogoś, kto nie ma wykształcenia elektrycznego i posiada jedynie świadectwo eksploatacji „E” może być groźne dla życia i zdrowia tej osoby i otoczenia, a także wiąże się z ryzykiem niewykrycia potencjalnych problemów. Istnieje małe prawdopodobieństwo posiadania takiej samej wiedzy osoby bez wykształcenia elektrycznego (po kilku/kilkunastogodzinnym kursie), jak w przypadku doświadczonego elektryka.

Protokół z pomiarów musi być zatwierdzony przez osobę z kwalifikacjami dozoru – kwalifikacjami grupy I „D”. Bez tego dokument z pomiarów nie ma mocy prawnej, a zatem nie jest uznawany. Ceny usług u osób bez kierunkowego wykształcenia zwykle są bardzo niskie, a co gorsze, często osoby te, nie mając świadomości zagrożeń i konsekwencji swoich czynów wypisują jedynie nielegalne protokoły z fikcyjnych pomiarów. Jeżeli wyceny usług różnią się bardzo mocno pomiędzy wartościami cen rynkowych, to warto zastanowić się z czego te dysproporcje wynikają i czy usługa będzie rzeczywiście wykonana w należyty sposób.

Ile kosztują pomiary ochrony przeciwporażeniowej?

Jeśli chcesz zlecić wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, to zapraszamy do kontaktu z firmą Wasztan. Po przekazaniu niezbędnych informacji uzyskasz wycenę usługi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj